Bilgi Toplumu Hizmetleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU
 
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 
 
6698  Sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nda  (“KVKK”)  ilgili  kişi  olarak  tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
 
 
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Nissan Otomotiv A.Ş.’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
 
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile, noter vasıtasıyla iletilebilecektir.
 
 
Diğer yandan aşağıda belirtilen hallerin KVKK kapsamında olmaması sebebiyle bu konulara ilişkin talep yöneltme hakkı doğmayacaktır:
 
 
a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
c)  Kişisel  verilerin  millî  savunmayı,  millî  güvenliği,  kamu  güvenliğini,  kamu  düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 
 
Aşağıdaki durumlarda ise yalnızca oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacaktır.
 
 
a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 
 
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 
 
Aşağıda  yer  verilen  tabloda  kişisel  verileriniz  ile  ilgili  taleplerinizi  Şirketimize ulaştırabileceğiniz yöntemlere ilişkin yazılı ve elektronik ortam başvuru kanalları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde  yanıtlandırılacaktır.  Yanıtlarımız  KVKK’nın 13’üncü  maddesi hükmü  gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
 
 
 
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gön. Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) KARTAŞ KARAOĞUZLAR OTOMOTİV SANAYİ MAMÜLLERİ TİCARET A.Ş.
 
Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Devlet Karayolu) No:185 Balgat/Çankaya/Ankara
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter vasıtasıyla tebligat KARTAŞ KARAOĞUZLAR OTOMOTİV SANAYİ MAMÜLLERİ TİCARET A.Ş.
 
Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Devlet Karayolu) No:185 Balgat/Çankaya/Ankara
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla
tebligat
KARTAŞ KARAOĞUZLAR OTOMOTİV SANAYİ MAMÜLLERİ TİCARET A.Ş.
 
Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Devlet Karayolu) No:185 Balgat/Çankaya/Ankara
Tebligat zarfı üzerine ‘‘Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılmalıdır.

 
 
A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
İsim                               :
Soy isim                        :
TC Kimlik Numarası      :
Telefon Numarası         :
E-posta                         :
Adres                            :
 
 
 
B. ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ:
  ☐ Müşteri
☐ Ziyaretçi
☐ İş ortağı
☐ Hissedar
☐ Çalışan
☐ Çalışan Adayı
☐ Eski Çalışan
☐ Diğer
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz
Birim:………………….…………………………… Konu:……………………………………..…………
 
  Eski Çalışanım
Çalıştığım
Yıllar: ………………… Diğer: …………………
İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih: ……………
Firma / Pozisyon  (Üçüncü kişi firma çalışanları için): …………………
 
       
 
 
 
C. BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI:
Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 
Talep Konusu Seçiminiz
Şirketinizin  hakkımda  kişisel  veri  işleyip  işlemediğini
öğrenmek istiyorum.
 
Eğer  Şirketiniz  hakkımda  kişisel  veri  işliyorsa  bu  veri
işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK Mad 11/1 (b))
 
Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların
işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını  öğrenmek  istiyorum.  (KVKKMad  11/1 (c))
 
Eğer   kişisel    verilerim   yurtiçinde    veya    yurtdışında
üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek
istiyorum. (KVKK Mad 11/1 (ç))
 
Kişisel     verilerimin     eksik     veya     yanlış     işlendiği
düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi yan tarafta bulunan boş alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini   gösteren   belgeleri   ek   olarak   gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) (KVKK Mad
11/1 (d))
 
Kişisel    verilerimin    kanun    ve    ilgili    diğer    kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a) Silinmesini  talep  ediyorum. b)  Anonim  hale getirilmesini talep ediyorum. (KVKK 11/1 (e))
Sadece bir kutu işaretlenebilir;
 
a)
 
b)
Eksik    ve    yanlış    işlendiğini    düşündüğüm    kişisel
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini  istiyorum.  Düzeltilmesini  istediğiniz kişisel verinizi yan tarafta bulunan boş alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak  gönderiniz.  (Nüfus  cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) (KVKK Mad 11/1 (f))
 
Kişisel    verilerimin   kanun     ve    ilgili    diğer    kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini  gerektiren  sebeplerin  ortadan   kalktığını
Sadece bir kutu işaretlenebilir;
 
a)


 
düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; a) Silinmesini talep ediyorum. b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. (KVKK Mad 11/1 (f)) b)
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu yan tarafta bulunan boş alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK Mad 11/1 (g))  
Kişisel  verilerimin  kanuna  aykırı  işlenmesi  nedeniyle
zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu yan tarafta bulunan boş alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, gibi) (KVKK Mad 11/1 (h))
 
 
 
 
 
 
Belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim …../…../……
 
 
 
 
 
D. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİ
☐ Yukarıda belirtilmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ Yukarıda belirtilmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 
☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli
vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
 
 
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

 
 
Form  kapsamında  iletmekte  olduğunuz  taleplerinize  ilişkin  bilgilerin  doğru  ve  güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
 
 
 
 
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi: İmza: